<<
>>

Предмет, функції та завдання дисципліни

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції.

Етичний кодекс психолога – дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися психолог у ході своєї професійної діяльності.

Мета курсу:

- оволодіти уявленнями про: соціальні, етичні норми у роботі психолога, співвідношення та роль етичних норм у суспільстві, міжособистісні стосунки та шляхи їх гармонізації;

- знати: цінності та соціальні норми, які повинен сповідувати та яких повинен дотримуватися у своїй професійній діяльності психолог, поняття «свобода», «відповідальність», «духовність», «толерантність», «компетентність», «професійна кооперація», «захист інтересів клієнта», «конфіденційність», «етичні правила психологічних досліджень», проблеми та завдання кваліфікованої пропаганди психології;

- використовувати: основи міжособистісного спілкування, шляхи конструктивного розв’язання міжособистісних конфліктів, основні моральні норми та цінності, правила етикету та положення етичного кодексу та ін.;

- володіти уміннями визначати життєві цінності та орієнтири (свої та інших людей), аналізувати власний досвід ефективного спілкування, ефективно спілкуватися та співпрацювати, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність та ін.

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання: поглиблювати знання студентів про моральні взаємини, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки; удосконалювати вміння керуватися в поведінці та у своїй професійній діяльності моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися етичних норм у повсякденному житті, контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати вибір у складних ситуаціях, орієнтуючись на моральні цінності; формувати позитивне ставлення й мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності та етичні норми; збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками, викладачами, знайомими й незнайомими людьми; стимулювати пізнавальний інтерес студентів до етичного знання, до основ моральної культури.

Зміст предмету передбачає формування в студентів здатності:

1. Орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її з системою моральних цінностей демократичного суспільства та положеннями етичного кодексу психолога.

2. Робити свідомий вибір моделей поведінки, орієнтуючись на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських моральних цінностей, насамперед на доброчинність, гідність, чуйність, товариськість, доброзичливість, благородство й сучасні норми етикету та керуючись положеннями етичного кодексу психолога.

3. Оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції добра та зла, моральних норм та етикетних правил, вимог міжкультурного спілкування та демократичної толерантності.

4. Користуватися розмаїттям засобів мовного етикету, дотримуватися мовної культури та етикету спілкування.

5. Застосовувати моделі неконфліктної поведінки й досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» реалізує практично всі функції, властиві психологічній науці:

? Теоретико-пізнавальна функція допомагає розкрити суть, природу морально-етичних проблем, які виникають у процесі професійної діяльності психолога та в повсякденному житті та ін.

? Світоглядна функція синтезує сучасні наукові уявлення про етичні норми, принципи, цінності, кодекси, стандарти та їх використання у процесі професійної діяльності психолога, сприяє виробленню певного бачення роботи психолога-професіонала на етичних засадах та ін.

? Гуманістична функція полягає в дотриманні норм етики та моралі у процесі здійснення практичної роботи психологом-професіоналом, взаємодії з іншими людьми.

? Комунікативна функція полягає у систематизації знань з даної дисципліни, передачі інформації наступним поколінням та ін.

? Прогностична функція дозволяє побачити який вплив застосовані практичним психологом методи, форми, прийоми роботи, дотримання етичного кодексу, норм, стандартів психолога будуть здійснювати на клієнта; уявити і зрозуміти віддалену перспективу, правильно та всесторонньо оцінити її.

? Аксіологічна функція дозволяє визначити реальні й уявні цінності у житті та діяльності людей, вплетених до даної галузі.

? Практична функція полягає у виробленні практичних рекомендацій щодо попередження виникнення, а також вирішення етичних проблем у процесі практичної діяльності психолога й використанні їх на практиці.

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Предмет, функції та завдання дисципліни:

 1. Педагогічні функції військової дисципліни
 2. Предмет і завдання військової психології
 3. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 4. Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психологи виховання
 5. Функції психічних станів
 6. Психологічні засади військової дисципліни
 7. Зміст аналізу стану військової дисципліни
 8. Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни
 9. Серце та його функції
 10. Препарати, які застосовують при порушенні функції щитоподібної та прищитоподібної залоз
 11. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ПРИНЦИПИ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
 12. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 13. Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі
 14. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
 15. Зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень
 16. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни