<<
>>

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»

Пояснювальна записка

Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій.

Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в колективі, поглибити стан та положення клієнта, скомпрометувати, в кінці-кінців, психолога та психологічну науку в цілому.

Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи психолога. Це означає, що сьогодні рівень професіоналізму психолога визначається не тільки його теоретичними знанням, методологічною та методичною підготовкою, але і здатністю будувати свою діяльність з врахуванням етичних норм.

Етичний кодекс психолога – дисципліна, спрямована на вивчення студентами основних законів, норм, правил, стандартів та цінностей, яких повинен дотримуватися психолог (користувач, психометрист, консультант, спеціаліст-непсихолог) у ході своєї професійної діяльності.

Мета і завдання дисципліни

Курс «Етичний кодекс практичного психолога» є факультативною дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.040100 «Психологія», спеціалізація «Соціальна психологія». Дисципліна вивчається у І семестрі І курсу.

У відповідності з навчальним планом для вивчення курсу виділяється 54 години, з них: на лекції – 18 годин; на семінарські заняття – 16 годин; на самостійну роботу – 20 годин. Кількість кредитів – 1,5. Кількість годин на тиждень – 2 год. Формою підсумкового контролю є іспит.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає: змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни; питання для модулів-контролю; список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються.

Семінарські заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях та у процесі самостійної роботи.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається.

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» пов’язана з такими дисципліннами навчального плану як «Психологія», «Психодіагностика», «Основи психоконсультування», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Етика», «Правознавство», «Соціальна психологія», «Практикум з психології», «Соціально-психологічний тренінг» та ін.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються активні методи навчання, комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

Основною метою курсу є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх моральної культури та культури поведінки у відповідності з загальнолюдськими базовими цінностями і положеннями етичного кодексу психолога.

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання:

• ознайомлення студентів з психологічними поглядами на проблему етики та зв’язок етики та психології; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичним кодексом психолога в Україні та етичними кодексами провідних психологічних асоціацій світу; проблемами у розробці етичних норм, принципів, стандартів у сучасній психологічній науці та практиці;

• засвоєння студентами основних понять дисципліни, загальнолюдських та професійних етичних принципів, норм, цінностей, стандартів, правил і їх використання у вирішенні професійних завдань;

• формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності та етичні норми;

• збагачення досвіду етичних взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами;

• стимулювання пізнавального інтересу студентів до етичного знання, до основ моральної культури;

На основі курсу «Етичний кодекс психолога» студент повинен:

Знати основні поняття курсу, історію виникнення етичних кодексів, стандартів, методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога, до його особистісних характеристик, загальнолюдські та професійні етичні норми, стандарти, принципи, правила, проблеми, «спокуси», етичний кодекс психолога, прийнятий в Україні та кодекси, прийняті світовими асоціаціями психологів та ін.

Вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її з системою моральних цінностей демократичного суспільства та положеннями етичного кодексу психолога; робити свідомий вибір моделей поведінки, орієнтуючись на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських моральних цінностей, насамперед на доброчинність, гідність, чуйність, товариськість, доброзичливість, делікатність, благородство й сучасні норми етикету та керуючись положеннями етичного кодексу психолога; оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції добра та зла, моральних норм та правил етикету, вимог міжкультурного спілкування та демократичної толерантності; користуватися розмаїттям засобів мовного етикету, дотримуватися мовної культури та етикету спілкування; застосовувати моделі неконфліктної поведінки й досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.

Структура модулів навчальної дисципліни

Структура модулів навчальної дисципліни

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»:

  1. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»