Розлади кислотно-основного балансу та його корекція

Проявляються у вигляді ацидозу та алкалозу різного ступе­ня компенсації.

Показник pH - (десятковий логарифм концентрації водне­вих іонів, взятий з протилежним знаком) - визначає ступінь закислення крові.

В нормі рН артеріальної крові становить 7,36-7,44. Його по­рушення:

pH 7,35 - 7,21 - субкомпенсований ацидоз;

pH < 7,2 - декомпенсований ацидоз;

pH 7,45 - 7,55 - субкомпенсований алкалоз;

pH > 7,56 - декомпенсований алкалоз.

Показник рС02 характеризує респіраторний компонент ба­лансу.

В нормі рС02 артеріальної крові становить 36-44 мм рт.ст.

Зростання його понад 45 мм рт.ст. (гіперкапнія) свідчить про респіраторний ацидоз, зниження понад 35 мм рт.ст. (гіпокапнія) - респіраторний алкалоз.

Показник BE (basis exces) характеризує метаболічні проце­си, що відбуваються в організмі.

В нормі іони Н+, які утворюються в результаті метаболічних реакцій організму, нейтралізуються буферними системами. ВЕ артеріальної крові становить 0 ± 1,5 ммоль.

ВЕ із знаком (+) свідчить про надмір основ або нестачу кислот у плазмі (отже, про метаболічний алкалоз), ВЕ із знаком (-) - про дефіцит цих основ, які витрачені на нейтралізацію кислот - (мета­болічний ацидоз).

Респіраторний ацидоз (гіперкапнія).

Цей стан зумовлений недостатнім виведенням вуглекислого газу з організму внаслідок гіповентиляції різного генезу. По­казники:

рН < 7,36,

рС02а > 46 мм рт.ст.,

ВЕ - в межах норми;

однак при тривалому перебігу респіраторного ацидозу вна­слідок включення ниркової компенсації показник ВЕ поступово зростає з позитивним знаком.

Корекція. Лікування гострих та хронічних порушень зовні­шнього дихання. При рС02а > 60 мм рт.ст. слід обов’язково проводити штучну вентиляцію легень (маскою, через інтубаційну трубку; при тривалому проведенні ШВЛ - понад три доби - через трахеостомічну трубку).

Респіраторний алкалоз (гіпокапнія)

Такий стан зумовлений гіпервентиляцією хворого. Причиною її може бути надмірна стимуляція дихального центру (при пато­логії ЦНС, метаболічному ацидозі, підвищеному енергетичному обміні) чи неправильний вибір параметрів тривалої штучної вен­тиляції легень. Показники: рН > 7,45,

рС02а < 33 мм рт.ст.,

BE < (+ 1,5) ммоль/л.

Однак при тривалому алкалозі відбувається компенсаторна затримка іонів водню в організмі із поступовим зниженням BE до від‘ємних показників.

Принципи корекції. Ліквідація причини, що призвела до гіпервентиляції: нормалізація параметрів зовнішнього дихання.

При гіпервентиляції понад 40 дихань у хвилину (при нормаль­ній температурі тіла) показана інтубація трахеї та штучна вен­тиляція легень.

Метаболічний ацидоз (рис. 9.5)

Визначається абсолютним та відносним підвищенням концен­трації іонів водню в плазмі в результаті накопичення кислот (порушення метаболічних процесів, блокування шляхів виве­дення кислот з організму, надмірне поступлення кислот в орга­нізм - наприклад, при отруєннях). Показники: рН < 7,35,

BE < (-3) ммоль/л,

рС02а < 35 мм рт.ст. (компенсаторного характеру).

Принципи корекції. Лікування основного захворювання (діа­бетичного кетоацидозу, ниркової недостатності, гострого отру­єння тощо), терапія порушень водно-сольового обміну (гіпонатріємії, гіперхлоремії), нейтралізація рН переливанням 4% розчину натрію гідрокарбонату із розрахунку:

V = 0,3 · BE · МТ,

де V - об’єм розчину, мл;

image63

Рис.9.5. Механізм розвитку метаболічного ацидозу: а - порушення тканинного метаболізму (надмірний розпад білка); б - перехід в клітину Н+ та Na+, вихід з неї К+; в - агрегація еритроцитів та тромбоцитів; г - утворення мікротромбів; д - порушення мікроциркуляції; е - гіпоксія тканин.

BE - показник дефіциту буферних основ (обов’язково - з від’ємним знаком), ммоль/л;

МТ - маса тіла, кг.

При переважанні внутрішньоклітинного ацидозу доцільно переливати 0,3 М розчин трисаміну, розраховуючи об’єм його за формулою:

V = BE · МТ

Метаболічний алкалоз

Такий стан організму виникає при абсолютному та віднос­ному зниженні у плазмі концентрації іонів водню (Н+). Показ­ники:

pH > 7,45,

BE > (+3) ммоль/л,

рС02а - в межах норми чи дещо підвищений (компен­саторного характеру).

Принципи корекції: введення “кислих” розчинів, що містять хлориди (хлорид натрію, хлорид калію), лікування гіпокаліємії; у випадках декомпенсації алкалозу - переливання внутрі­шньовенно 0,1Н р-ну соляної кислоти, розраховуючи його об’­єм згідно з формулою:

V = 0,3 · BE · МТ

При декомпенсації основної патології у хворих, що потребу­ють інтенсивної терапії, можуть спостерігатися поєднання респіраторного та метаболічного ацидозу чи алкалозу, а також різнонаправлені їх зсуви, як наслідок включення компенсатор­них реакцій інших органів та систем організму.

Правильна інтерпретація порушень можлива при динамічно­му вимірюванні показників кислотно-основного балансу з урахуванням розладів інших видів обміну.

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Розлади кислотно-основного балансу та його корекція:

 1. Нарушения кислотно-основного баланса
 2. РОЗЛАДИ ГОМЕОСТАЗУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
 3. Нарушение кислотно-основного баланса
 4. Формы нарушения кислотно-основного баланса
 5. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків
 6. Основы регуляции кислотно-основного баланса
 7. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса
 8. Порушення електролітного обміну та його корекція
 9. Кислотно-щелочной баланс
 10. МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ ВОДНОГО, ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА
 11. Клиническое течение и влияние на водный, электролитный, кислотно-щелочной и энергетический баланс
 12. Влияние на организм, особенно на водный, электролитный, кислотно-щелочной и энергетический баланс