Уведення в лікарську рецептуру

Визначення термінів відповідає Закону України «Про лікар­ські засоби» (123/96-ВР).

Лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синте­тичного чи біотехнологічного походження, які застосовують для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або для зміни стану функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати); гомеопатичні засо­би; засоби, які використовують для виявлення збудників хвороб, а також для боротьби зі збудниками хвороб або паразитами; лі­карські косметичні засоби та лікарські домішки до продуктів.

Діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або виявляти про­філактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовують­ся для виробництва готових лікарських засобів.

Лікарський препарат — це лікарський засіб у певній лікарській формі.

Лікарська форма — це наданий лікарському засобу чи лікар­ській рослинній речовині зручний для застосування стан і вигляд, за якого досягається потрібний терапевтичний ефект.

Види лікарських форм:

1. Тверді лікарські форми

(таблетки, порошки, драже, карамелі, пастилки, гранули та ін.).

2. Рідкі лікарські форми

(розчини, настої і відвари, настойки, екстракти, емульсії, сус­пензії, мікстури та ін.).

3. М’які лікарські форми

(мазі, пасти, супозиторії, лініменти, креми, гелі).

4. Лікарські форми для ін'єкцій

(препарати в ампулах, флаконах, стерильні розчини).

Лікарські препарати і лікарські форми, складові яких, дози і спосіб виготовлення наведено у Фармакопеї, називають офіцинальними, а лікарські форми, які готують в аптеці за рецептом ліка­ря, — магістральними.

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Держав­на фармакопея України — це правовий акт, що містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті (монографії), методи контролю за якістю лікарських засобів. Державна фарма­копея має законодавчий характер. Вимоги, що висуває Державна фармакопея до лікарських засобів, є обов’язковими для всіх під­приємств і установ України (незалежно від їхньої форми власнос­ті), які виготовляють, зберігають, контролюють, реалізують і за­стосовують медикаменти. Державна фармакопея встановлює вимоги до безпеки та якості лікарських засобів.

У вересні 2001 р. в Україні вийшло перше видання Державної фармакопеї України (ДФУ), створене колективом державного під­приємства «Науково-експертний фармакопейний центр*.

Положення ДФУ узгоджені з Європейською фармакопеєю, яка передбачає обов’язкове виробництво лікарських засобів відповід­но до вимог Незалежної виробничої практики (GMP). В Україні ще не створено умов для переходу на обов’язкове виконання вимог GMP, що доводиться певною мірою компенсувати за рахунок висо­ких вимог до якості кінцевого продукту.

Лікарські засоби за токсичністю поділяють на:

1. Отруйні — Venena, список А.

До них належать отруйні та наркотичні речовини, які зберіга­ють під замком у шафах з написом «Venena», «А» у спеціально об­ладнаних кімнатах.

В аптеці, а також у відділеннях стаціонару та в поліклінічному від діленні вони підлягають предметно-кількісному обліку. Відпові­дальними особами в стаціонарі призначають завідувачів відділень та старших медсестер. За порушення правил обліку, зберігання та використання наркотичних анальгетиків, отруйних речовин ме­дичний персонал притягують до адміністративної та криміналь­ної відповідальності.

2. Сильнодіючі — Негоіса, список Б.

Зберігають їх окремо від інших лікарських засобів у шафі з напи­сом «Негоіса», «Б». Деякі з них — психотропні, клонідин (клофелін), а також спирт етиловий — підлягають предметно-кількісному обліку.

3. Інші лікарські засоби — Varia.

Усі вони зберігаються відповідно до вимог ДФУ.

Рецепт — це письмове звернення лікаря, завідувачів фельд­шерських чи фельдшерсько-акушерських пунктів до фармацевта про виготовлення та відпуск певній особі лікарського засобу із за­значенням дози та способу його застосування.

Це важливий медичний, фінансовий та юридичний документ, до якого необхідно ставитися дуже уважно.

Виписують рецепти за правилами, встановленими наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. (див. Додаток 1).

Існує 2 форми рецептурних бланків.

Форма №1 — для виписування ліків дорослим і дітям за повну вартість; на пільгових умовах (безоплатно, з оплатою 50 %) і засо­бів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

Форма № 3 — для виписування наркотичних препаратів (блан­ки рожевого кольору, мають відповідну серію і номер).

image3

Структура рецепта:

Рецепт виписують на відповідному бланку, оформленому дру­карським способом. Рецепт складається з таких частин:

1. Напис (inscriptio), до якого входять:

— назва лікувально-профілактичного закладу і його код;

— категорія рецепта;

— дата виписування рецепта (число, місяць, рік);

— прізвище та ініціали хворого, вік;

— прізвище та ініціали лікаря.

2. Звернення лікаря до фармацевта (Propositio) — «гесіре», що означає «візьми» (скорочено — «Rp.:»).

3. Після Rp.: йде перелік лікарських речовин (Designatio materiarum) латинською мовою в родовому відмінку із зазначенням їх кількості (дози).

Якщо в рецепті виписана одна речовина, то це простий рецепт, а якщо кілька — складний. Під час виписування складного рецепта назви препаратів пишуть одну під одною і в певному порядку: спо­чатку основна лікарська речовина (basis), на дію якої розраховує лі­кар, потім — допоміжна (adjuvans), яка посилює дію основної, потім, якщо потрібно, речовина, яка зменшує неприємний смак і запах лі­ків (corrigens), і формівна речовина (constituens).

У рецептах кількість твердих та сипких речовин позначають у грамах або частках грама. Для практичної діяльності необхідні знання позначення доз у рецептах (у грамах або частках) і на упа­ковці (у міліграмах).

Позначення доз у рецептах

Одиниця маси, г Позначення в рецепті Прочитання умовного позначення Позначення,

мг

1 1,0 Один грам 1000
0,1 0,1 Один дециграм 100
0,01 0,01 Один сантиграм 10
0,001 0,001 Один міліграм 1
0,0001 0,0001 Один дециміліграм 0,1
0,00001 0,00001 Один сантиміліграм 0,01

Кількість рідких лікарських форм у рецептах вказується в мі­лілітрах, краплях (наприклад: 1 ml; 100 ml; gtt). Якщо лікарська речовина дозується в одиницях дії (ОД), то в рецепті вказується кількість одиниць дії.

4. Приписка (Subscriptio) — вказівка фармацевту на технологію ви­готовлення, лікарську форму, кількість доз (латинською мовою).

5. Сигнатура (Signature). Починається зі слова Signa (познач). Цю частину пишуть державною чи іншими мовами згідно із За­коном України «Про мови в Україні», без будь-яких скорочень.

6. Рецепт закінчується підписом лікаря та його особистою печаткою.

7.Додатково регламентується тривалість дії виписаного рецеп­та шляхом позначення окремих термінів.

Так, рецепти на лікарські засоби, що відпускають за рецептом на бланку форми N° 1, дійсні протягом 10 днів з дня виписування, а на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 — протягом 5 днів.

З правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікар­ські засоби і вироби медичного призначення ознайомтесь у Додат­ку 1, з наказом МОЗ України № 525 від 17.09.2008 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.» —уДодатку2, а з організацією зберігання в аптечних закладах різних груп лікар­ських засобів та виробів медичного призначення — у Додатку 3.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Уведення в лікарську рецептуру:

 1. Виробництво стерильних лікарських засобів
 2. Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник, 2013
 3. Біофабрика. Структура. Організація.
 4. ВСТУП
 5. 2001 РІК - РІК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
 7. ХІМІОТЕРАПІЯ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
 8. Требования к обработке сырья и производству продукции
 9. Електрична дефібриляція серця
 10. Осуществление санитарного контроля за производством и применением материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
 11. Оценка потребительских свойств хлеба, содержащего функциональные добавки, вырабатываемого на предприятии ЕМУП ЕХ «Всеслав»
 12. Напитки кола
 13. Гигиенические требования к моющим средствам
 14. Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
 15. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини