ГЛАВА 4. ПРОТИПУХЛИННІ (ПРОТИБЛАСТОМНІ) ТА ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ

Злоякісна пухлина — це особлива патологічна форма проліфе­рації клітин, спричиненої змінами клітини, що характеризуєть­ся схильністю до неконтрольованого росту, незавершеної дифе­ренціації, а також до декструкцїі прилеглих тканин і формуванню віддалених метастазів.

Ракова клітина — це мутант нормальної клітини. Злоякісний ріст ракових клітин притаманний усім живим організмам, зокрема лю­дині. Основною причиною захворювання на рак є фактори навко­лишнього середовища хімічної, фізичної та біологічної природи.

Пухлини класифікують за їхньою локалізацією, біологічними ознаками, клінічними проявами, ступенем поширеності, гістоло­гічною будовою та ін. Розподіл пухлин за стадіями процесу ґрун­тується на тому, що результати лікування хворих із локалізова­ними пухлинами кращі, ніж із новоутвореннями, які виходять за межі органа. У хворих на рак (на відміну від непухлинних захво­рювань) клінічний діагноз можна вважати остаточно сформова­ним тільки тоді, коли визначена стадія пухлинного росту. Визна­чення і позначення стадії захворювання необхідні для вибору найбільш раціональної схеми лікування. У СРСР з 1956 р. прий­нято загальний поділ злоякісних пухлин на 4 стадії розвитку, який видозмінюється і доповнюється підстадіями залежно від конкретних умов. Більш конкретно й стереотипно на ґрунті пев­них клінічних ознак ріст пухлини характеризує класифікація за системою TNM. Ця система застосовується для опису анатомічно­го поширення онкологічного захворювання і ґрунтується на 3 ком­понентах:

Т — поширеність первинної пухлини;

N — стан регіонарних лімфатичних вузлів;

М — наявність або відсутність віддалених метастазів.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме ГЛАВА 4. ПРОТИПУХЛИННІ (ПРОТИБЛАСТОМНІ) ТА ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ:

 1. Діагностичні та лікувальні маніпуляції
 2. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 3. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 4. Вторая глава «Любовь в юношеском и взрослом возрасте»
 5. Глава ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
 6. Глава 1. «Психологические исследования понимания в психологии».
 7. Глава ДИФФУЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
 8. Первая глава «Современное состояние проблемы любви в научной литературе»
 9. Глава 2. «Психологические исследования макиавеллизма личности и манипулятивного поведения субъекта».
 10. Третья глава «Эмпирическое исследование когнитивного и эмоционального компонентов чувства любви у людей юношеского и взрослого возраста»
 11. Оглавление
 12. СОДЕРЖАНИЕ
 13. Диссертация на соискание ученой степени

  кандидата медицинских наук. Состояние высших психических функций при хронической интоксикации неорганическими соединениями фосфора, 1999
 14. ОГЛАВЛЕНИЕ
 15. Курсовая работа. Профилактика и лечение гриппа и других ОРВИ, 2008
 16. ОГЛАВЛЕНИЕ
 17. Принципи лікування ГРВЗ