Додаток 1. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 360 19.07.2005

м. Київ

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Поло­ження про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилен­ня контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лі­карські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.

1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається.

1.4.Установити Форму журналу обліку отруйних та сильнодію­чих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я (додаток).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпус­ку лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек*, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 171/380 (зі змінами).

3. Установити, що лікарський засіб трамадол незалежно від його торговельної назви та лікарської форми виписується на спе­ціальних рецептурних бланках ф-3, відповідно до постанови Кабі­нету Міністрів України від 18.01.2003 № 58 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотроп­них) лікарських засобів» (зі змінами).

4.Установити, що контроль за правилами виписування рецеп­тів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійс­нює МОЗ України, контроль за порядком відпуску лікарських за­собів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні підрозділи.

5.Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров’я неза­лежно від їх форм власності і підпорядкування та суб’єктів госпо­дарської діяльності, що займаються медичною практикою та роз­дрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобівівиробівмедичногопризначеннялікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

6. Цей наказ, крім пункту 3, набирає чинності через три місяці з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, а пункт 3 набирає чинності через десять днів після державної реє­страції у Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни­ка Міністра В.О. Рибчука.

Міністр

М.Є. Поліщук 441

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 19.07.2005 № 360

ПРАВИЛА

виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Рецепти) виписуються лікарями, фельдшерами, акушерками закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпоряд­кування (далі — медичні працівники).

Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволя­ється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров’я, завідувачам фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів за узгодженням з органами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов’язковим записом про призначення лікарських засо­бів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров’я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково — круг­лою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров’я або іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адре­су, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов’язково виписуються на:

— рецептурні лікарські засоби;

— безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призна­чення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

— лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № З (ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 18.01.2003 № 58 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засо­бів» (зі змінами), та виготовляються друкарським способом.

1.8. Нанесення на рецептурний бланк будь-якої рекламної ін­формації забороняється.

1.9. Назва лікарського засобу, його склад, лікарська форма, звер­нення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки від­повідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (до­даток 2).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгре­дієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лі­карський засіб приписано.

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мо­вою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівка­ми типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або кулько­вою ручкою з обов’язковим заповненням належної інформації, пе­редбаченої формою бланка Рецепта.

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника («Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням» тощо) додатково завіряються його підписом та печаткою.

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психо­тропних) лікарських засобів та лікарського засобу трамадол (не­залежно від його торговельної назви та лікарської форми далі — трамадол), і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1.

Рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами та трамадол ви­писуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охоро­ни здоров’я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу) і завіряється пе­чаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

На рецептурних бланках ф-1, які залишаються в аптеці (пільгові рецепти та ті, які підлягають предметно-кількісному обліку, крім нар­котичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу), та спеці­альному рецептурному бланку ф-3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу.

1.15. Рецепта на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умо­вах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських за­собів та трамадолу, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу по­ряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатко­во Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін’єкції поза межами лікувально-профілактичних ля кляпів, дозволяється випису­вати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпе­чення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лі­карські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лі­кування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказів­ку «Хронічно хворому*.

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозво­ляється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необ­хідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Ре­цепта на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть випису­ватися на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного міся­ця з обов’язковою вказівкою лікаря «За спеціальним призначенням».

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) та з метою досягнення міорелаксації при хірургічних та діагностичних втручаннях.

Назва лікарського засобу Гранично допустима для відпуску кількість лікарського засобу на один Рецепт
Амфепрамон (фепранон) драже 0,025 г 50 драже
Бупренорфін
таблетки 0,2 мг 20 табл.
таблетки 0,4 мг 20 табл.
таблетки 2 мг 10-12 табл.
ампули 0,3 мг — 1 мл 20 амп.
ампули 0,6 мг — 2 мл 10 амп.
Дименоксадол (естоцин)
таблетки 5 мг, 15 мг, ЗО мг, 60 мг 112 табл.
Морфіну гідрохлорид таблетки 10 мг
ампули 1 % — 1 мл 0,1 г (загальної кількості морфіну в перерахун­ку на безводну основу)
Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти
ампули 20 % — 5,10 мл 10 амп.
флакони 66,7 % — 50 мл 1 флакон
Омнопон
ампули 1 % — 1 мл 0,1 г (загальної кількості морфіну, кодеїну, тебаїну в перерахунку на безводну основу)
Психотропні лікарські засоби* 10-12 табл., 10 амп.
Тримеперидину гідрохлорид
ампули 1,2 % — 1 мл 0,25 г (загальної кількості тримеперидину в перерахунку на безводну основу)
таблетки 25 мг 10 табл.
Триазолам (хальцион)
таблетки 0,25 мг 30 табл.
Етилморфіну гідрохлорид** таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу)
Просідол таблетки 25 мг 10 табл.
ампули 1 % — 1 мл 0,25 г (загальної кількості просідол у в перера­хунку на безводну основу)

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаков­ках, що містять більшу кількість таблеток від указаної нор­ми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

Назва лікарського засобу

Гранично допустима для відпуску кількість лікарського засобу на один Рецепт
Трамадол (міжнародна непатентована назва)
капсули, таблетки 0,05 г 30 капе., табл.
ампули 5 % — 1 мл 10 амп.
ампули 5 % — 2 мл 10 амп.
краплі 0,1 гв 1 мл 1 флакон 50 мл
свічки ректальні 0,1 г 20 свічок

* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психо­тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».

** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медично­го працівника на рецепті «За спеціальним призначенням», заві­реної підписом та власною печаткою лікаря, печаткою лікувально-профілактичного закладу.

1.22.1. Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2.Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речо­вин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору Гранично допустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт
Кодеїн 0,2 г
Декстропропоксифен 0,6 г
Фенобарбітал 1 г
Ефедрину гідрохлорид 0,6 г
Псевдоефедрин 0,6 г
Фенілпропаноламін 0,6 г
Ерготамін 0,02 г
Ергометрин 0,002 г
(у перерахунку на безводну основу)

2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

2.1. При виписуванні Рецепта налікарські засоби, що виготовля­ються в умовах аптеки, обов’язково зазначається їх склад.

2.2.Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікар­ських засобів пишуться на початку Рецепта, далі — усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

2.3.При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі од­норазові дози, медичний працівник зобов’язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4.Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких — у мілілітрах, грамах, краплях.

2.5.При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верх­ній частині Рецепта проставляється позначка «cito» (швидко) або «statim» (негайно).

3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом десяти днів з дня виписки, а на спе­ціальних рецептурних бланках ф-3 — протягом п'яти днів з дня виписки.

4. Оформлення вимог (замовлень) на лікарські засоби і вироби медичного призначення

4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні закла­ди або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські за­соби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення, форму якої наведено в додатку 4.

4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного при­значення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної уста­нови, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.

4.3.У вимозі (замовленні) вказують найменування лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.

4.4.Вимоги (замовлення) на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікар-

ські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наведені в до­датку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих Пра­вил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.

4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лі­карські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги- замовлення виписуються у чотирьох примірниках.

В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 19.07.2005 № 360

Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) може здійснюватися відпуск лікарських засобів, лише зареєстрова­них в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому по­рядку, за наявності копії сертифіката якості виробника, який збе­рігається у суб'єкта господарської діяльності.

На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський за­сіб, що видається виробником, повинна бути надана в термін не більше ніж одна доба.

2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків.

3.Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами ме­дичних працівників з аптек та аптечних пунктів.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків за­бороняється.

4. Лікарські засоби, виготовлені суб’єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптеч­ні пункти.

5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах за рецептами медичних працівників (далі — Рецепти) може здійснюватися з ап­тек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

6. Лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби, ви­роби медичного призначення відпускаються згідно з вимогами-замовленнями, порядок оформлення яких визначено Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і виро­би медичного призначення (далі — Правила).

7.Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта або містить несумісні лікарські засоби, уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп «Рецепт недійсний» і повертається хворому.

8. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види діяльнос­ті, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, і які містяться в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управлін­ня охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

9. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.22 Правил.

Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості.

При необхідності допускається порушення вторинної промисло­вої упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу.

Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозво­ляється.

10. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринар­них лікарів лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісно­му обліку.

11. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я, та ті, за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, залишаються і зберігаються в аптеці.

12. На Рецептах, крім перелічених у п. 11 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів проставляється штамп «Від­пущено» і повертаються хворому.

Відпуск лікарських засобів за Рецептами зі штампом «Відпу­щено» заборонено.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лі­карського засобу ставиться штамп «Відпущено* і робиться відміт­ка про кількість відпущеного лікарського засобу.

13. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських за­собів, що містять отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські за­соби та трамадол, хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній «Сигнатура» (додаток).

14. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунк­тів без Рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку ви­гляді, 3-5 грам на один відпуск.

Відпуск калію перманганату з аптечних кіосків, а також у кількості, більшій за зазначену, забороняється.

Відпуск хворим інших прекурсорів, віднесених до таких відпо­відно до законодавства, забороняється.

15. Термін зберігання Рецептів та вимог-замовлень в аптеках:

15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на спе­ціальних рецептурних бланках ф-3, зберігаються в аптеках протя­гом п’яти років (не враховуючи поточного року).

15.2. Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, зберігаються в аптеках протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

15.3. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (за винятком лікарських засобів, виписаних на спеціальних рецептурних бланках ф-3), зберігаються в аптеках протягом одного року (не враховуючи поточного року).

15.4. Вимоги-замовлення зберігаються протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

15.5. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти та вимоги-замовлення підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, повернен­ню не підлягають.

17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється рекла­ма рецептурних лікарських засобів.

У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та від­критих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом з обов’язковою позначкою «Відпуск за рецептом лікаря».

18. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лі­карський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою дію­чою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпуска­ються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів

медичного призначення Ю.В. Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 19.07.2005 № 360

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

1. Лікувально-профілактичні заклади отримують рецептурні бланки ф-1 через відповідні управління охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, а спеціальні рецептурні бланки ф-3 — че­рез аптечні склади (бази) або місцеві управління (відділи) охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Рецептурні бланки ф-1 видаються медичним працівникам у не­обхідній кількості для роботи протягом місяця.

Юридичні і фізичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, рецептурні бланки ф-1 отримують за домовленістю в місцевих управліннях (від ділах) охорони здоров’я міс­цевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно.

2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб’єктам госпо­дарювання, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках наркотичні (психотропні) лікарські засоби та лікарський засіб трамадол незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі — трамадол).

3. Рецептурні бланки повинні зберігатися:

— бланки ф-1 — у замкнених шафах,

— бланки ф-3 — у замкнених вогнетривких сейфах.

4. Наказом суб’єкта господарювання призначається особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків. Облік рецептурних бланків ф-3 ведеться в спеціальних журналах (кни­гах) обліку за формою згідно з чинним законодавством.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал — про­шнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб’єк­та господарювання.

5. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на спе­ціальних рецептурних бланках ф-3, є відповідальними за схорон­ність цих бланків.

6. Запас спеціальних рецептурних бланків ф-3 на поточні по­треби в лікувально-профілактичних закладах не повинен переви­щувати одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертаються до місця їх отримання.

8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комі­сія лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількос­ті даним, зазначеним у книзі обліку.

У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної наявнос­ті особа, яка відповідає за отримання, зберігання і видачу рецептур­них бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.

9. Органи охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій зобов’язані регулярно контролювати лікувально-профілактичні заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

10. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-3 та вимог (замовлень) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби та трамадолу вони знищуються в порядку, встановленому законодавством.

11. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1 та вимог (замовлень), крім зазначених у п. 10 цієї Інструкції, вони знищу­ються шляхом спалювання комісією, яка призначається керівни­ком закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що за­тверджується керівником закладу.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів

медичного призначення Ю.В. Підпружников

Додаток до наказу

МОЗ України від 19.07.2005 № 360

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

Журнал обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою суб’єкта господарювання

Продовження додатка до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360

Мі­

сяць

Надходження Надходжен- Види видатку Видаток
Залишок на перше число місяця № докумен­та та дата кіль­

кість

№ докумен­та та дата кіль­

кість

ня та залишок разом за місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сі­

чень

За амбулатор­ною рецептурою
Лікувальні уста­нови, аптечні пункти тощо

Продовження

Видаток Видатки за місяць за кожним з видів Усього за місяць за усіма видами видатків Залишок на кінець місяця Фактичний

залишок

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів

медичного призначення Ю.В. Підпружников

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Додаток 1. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.:

 1. Додаток до розділу
 2. Додаток А
 3. Додатоки
 4. Додаток 1
 5. Додаток Б
 6. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
 7. Закони України та нормативні акти з екології
 8. ЗМІНИ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 9. Додаток 1. СХЕМАТИЧНА БУДОВА ОКРЕМИХ ОРГАНІВ
 10. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
 11. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу
 12. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу